Valtuustoaloitteita

ALAHÄRMÄN KK:N LUOKKIEN SANEERAUS ESIKOULURYHMILLE

Kauhavalla on huutava pula päivähoitopaikoista. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on pyytänyt Kauhavan kaupungin sivistystoimea siirtämään Alahärmän Metsäkulman päiväkodin esikouluryhmä Alahärmän kk:n koulun tiloihin. Tähän ryhmään on tulossa 24 esikoululaista syksyllä 2011. Esikouluryhmät toimivat kouluilla, ainoastaan Kortesjärvellä ja Alahärmässä olevat kaksi esikouluryhmää toimivat kuntayhtymä Kaksineuvoisen tiloissa.

Sivistystoimessa siirtoa on selvitelty. On todettu, että Alahärmän kk:n koulun tiloissa on kaksi tyhjää luokkaa , jotka ovat tällä hetkellä käyttökiellossa sisäilmaongelman vuoksi. Saneeraamalla kesän aikana nämä luokat , voitaisiin esikouluryhmä siirtää koululle ja päiväkodissa vapautuisi päivähoitopaikkoja.

On tärkeää, että Kauhavan kaupungilla on tarjota riittävästi päivähoitopaikkoja lapsiperheille. Tällä järjestelyllä Alahärmän Metsäkulman päiväkoti voisi ottaa uusia lapsia hoidettavaksi.

Kauhavan Kokoomuksen valtuustoryhmä

- - - -

 

VALTUUSTOALOITE TURVA-ASUNNON SAAMISEKSI KAUHAVALLE

Pohjanmaa on perinteisesti väkivallan synkkää aluetta. Kauhavalla poliisit joutuvat tilastojen mukaan puuttumaan perheväkivaltatilanteisiin noin 40 kertaa vuodessa. Arvatenkin tämä on vain murto-osa todellisuudesta. On tärkeää, että uhkaavissa tilanteissa on mahdollisuus päästä turvaan. Suomessa kuolee vuosittain 20-25 henkilöä perheväkivallan uhrina.

On hyvä tietää, että apua on saatavilla ja mitä aikaisemmassa vaiheessa sitä haetaan, sen paremmat mahdollisuudet ovat parantua. Usein väkivalta perheessä ei kosketa vain puolisoita vaan pahaolo heijastuu lapsiin ja muihin läheisiin. Väkivallan verkosto kotona voi olla hyvin moniulotteinen ja sekava.

Apua on oltava saatavilla sekä väkivallan uhrille, että väkivaltaiselle henkilölle itselleen.

Kauhavan kokoomus esittää, että Kauhavalle perustetaan matalankynnyksen turva-asunto, johon voisi uhkaavissa tilanteissa hakeutua suojaan. Tällä hetkellä lähimmät turvakodit sijaitsevat Vaasassa ja Kokkolassa. Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa on rakenteilla lähisuhde- ja perheväkivallan vastainen toimintaohjelma, joka pohjautuu sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuun, tunnista, turvaa ja toimi eli suosituksiin lähisuhde ja perheväkivallan ehkäisystä

Uhkaavissa tilanteissa sosiaalityöntekijä tai muu viranomainen voisi neuvoa turva-asunnon, jossa voisi olla niin kauan, että tilanne kotona rauhoittuu. Turva-asunnossa olisi saatavilla tietoa, mihin ottaa yhteyttä ja miten menetellä, jotta apu saadaan molemmille osapuolille. Jos turva-asunto on liian kaukana, sinne on vaikea lähteä.

Anna-Maija Renko

Kauhavan Kokoomusnaiset

- - - -

 

AVOIMUUTTA KAUHAVAN VALTUUSTOON (29.03.2010)

Kauhavan Kokoomusnaisten mielestä kaupunginvaltuuston kokoukset tulisi Internet-videoida, jotta päätöksenteko tulisi avoimemmaksi ja kiinnostus yhteisten asioiden hoitoon lisääntyisi.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia päätöksentekopaikkoja, joita äänestäjä halutessaan voi seurata. Nykyisin valtuuston kokousten seuraaminen vaatii kuitenkin saapumista kaupungintalon valtuustosaliin, jonka johdosta valtuustoa seuraa vain hyvin pieni osa kaupunkilaisia. Kauhavan kaupungin valtuustosalin yleisötila on pieni ja epäkäytännöllinen. Kaupungin laajennuttua monien kuntalaisten matka kaupungintalolle on kasvanut. Videointi palvelisi myös lehdistöä..

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Marjatta Seppä-Lassila

- - - -

 

KAKSINEUVOISEN HINNOITTELUPERUSTEET

Kotona asuvan vanhuksen kulut ovat kotipalvelun, sairaanhoidon ja aterioiden osalta sitä luokkaa, että heidän on vaikea enää selvitä maksuista.

Valtuustoaloitteena esitän, että Kauhavan kaupunginhallitus puuttuisi Kaksineuvoisen hinnoitteluperusteisiin siten, että ne tukisivat vanhusten kotona asumista.

Petri Hietamäki
kaupunginvaltuutettu

- - - -

 

KATUVALOJEN SYTTYMIS- JA SAMMUMISAIKOJEN UUDELLEEN SÄÄTÖ (14.12.2009)

Ehdotan, että katuvalot palaisivat iltaisin kello 24.00 asti. Esim. sytyttämistä voisi iltaisin myöhentää puolella tunnilla ja aamuisin valot voisivat sammua aikaisemmin, joten toimenpiteestä ei syntyisi uusia kustannuksia.

Petri Hietamäki
Kaupunginvaltuuston jäsen

- - - -

 

KAKSINEUVOISEN LÄÄKÄRITILANNE (23.3.2009)

Valtuustoaloiteena esitän, että Kauhavan kaupunginhallitus puuttuisi Kaksineuvoisen lääkäritilanteeseen ainakin Ylihärmän osalta. Kysyn, miksi siellä ei ole 1.5 lääkäriä niin kuin pitäisi. Pelkään,että terveyskeskuksen lääkäri ei pitkään jaksa liian isolla kuormituksella.

Petri Hietamäki
Kaupunginvaltuutettu

- - - -

 

JÄTEVESIMAKSUN YHTENÄISTÄMINEN (8.12.2008)

Valtuustoaloite jätevesimaksun yhtenäistämiseksi kaikissa ( Uuden ) Kauhavan kaupunginosissa. Toivon, että asia otetaan pikaisesti valmisteltavaksi asiasta päättävissä elimissä.

Petri Hietamäki
Kaupunginvaltuutettu

- - - -

 

KAUHAVAN KAUPUNGIN ERI TOIMIELIMIEN ESITYSLISTOJEN JA PÖYTÄKIRJOJEN JULKAISEMIKSEKSI KAUHAVAN KAUPUNGIN KOTISIVUILLA (9.2.2009)

Kauhavan Kokoomus ry esittää, että Kauhavan kaupungin eri toimielimien esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Kauhavan kaupungin kotisivuille heti, kun ne ovat valmistuneet. Tämä on muissa kaupungeissa yleinen käytäntö. Näin menetellen lisätään kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia asioiden valmisteluvaiheessa. Yhteisiin asioihin voidaan paremmin vaikuttaa luottamushenkilöiden kautta ja tämä vähentää turhia oikaisuvaatimuksia. Tavoitteena on lisätä kuntalaisten kiinnostusta käsiteltäviin asioihin ja lisätä avoimuutta yhteisten asioiden hoitoon.

Kauhavan Kokoomus ry
Timo Renko
puheenjohtaja

- - - -

 

ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKA JA ÄÄNESTYSALUEJAOT

Kokoomuksen valtuustoaloite koskee Kauhavan kaupungin ennakkoäänestyspaikkaa syksyn kunnallisvaaleissa. Kauhavan kirjasto sopii mielestämme hyvin ennakkoäänestys-paikaksi.

Perusteluina esitämme:

- auki iltaisin
- keskeinen sijainti
- ATK-yhteydet
- toteutuu asetuksen mukainen liikkumisen esteettömyys
- ennakkoäänestyksen järjestämisestä kirjastoissa on hyviä kokemuksia

Äänestyksen hoitamista ei luonnollisestikaan pidä sisällyttää kirjastohenkilökunnan työtehtäviin, vaan ennakkoäänestyksen hoitavat ulkopuoliset henkilöt.

Lisäksi esitämme, että Kauhavan kaupungin tulee karsia reippaasti äänestysalueita jo syksyn kunnallisvaaleissa, jotta vaalisalaisuus pystytään paremmin takaamaan jokaiselle äänestäjälle ja jokaisella äänestysalueella.

Kauhavalla 15.1.2008

KOKOOMUKSEN VALTUUSTORYHMÄ

Antti Pihlgren
Lea Puotinen
Seppo Takamaa
Pasi Kangas
Jukka Lehtonen
Timo Renko
Carl-Gustav Karling
Maija-Liisa Olli

- - - -

 

ESTEETÖN LIIKKUMINEN KAUHAVAN KAUPUNGINTALOSSA

Kauhavan kaupungin tulisi saattaa hallintorakennuksen kulkuyhteydet maankäyttö- ja rakennusasetuksen 53§ 1 – 3 momentin mukaisiksi. Kyseinen asetuksen pykälä on sisällöltään seuraavanlainen:

”Hallinto- ja palvelurakennuksen sekä muussa rakennuksessa olevan sellaisen liike- ja palvelutilan, johon tasa-arvon näkökulmasta on oltava mahdollisuus päästä sekä näiden rakennuspaikan tulee soveltua myös niiden henkilöiden käyttöön joiden kyky liikkua tai muuten toimia on rajoittunut”. Asetuksen mukainen liikkumisen esteettömyys ei toteudu millään muotoa Kauhavan kaupungintalossa.

Asian tärkeys korostuu koska Kauhavan kaupungintalo on sovittu uuden kuntaliitoksen myötä syntyvän Kauhavan kaupungin hallinnolliseksi keskukseksi.

Esteettömän kulun järjestelyitä varten Kauhavan kaupungintalossa tulisi vuoden 2008 budjettiin varata suunnittelumääräraha kyseistä hanketta varten.

Kauhavalla 01.10.2007 Timo Renko (KOK.)

- - - -

 

KAUHAVAN KAUPUNGIN KOTISIVUJEN GRAAFINEN ILME

Kokoomuksen valtuustoaloite koskee Kauhavan kaupungin kotisivujen graafisen ilmeen uudistamista. Kauhavan kaupungin kotisivujen avaussivu on yli 10 vuotta vanha. Aloitussivu kaipaa graafisen ilmeen uudistamista ja selkeyttä alavalikkoihin. Etusivu toimii Kauhavan kaupungin käyntikorttina ja sen tulisi antaa positiivisen kuvan Kauhavan kaupungista ja sen toiminnoista.

Kauhavalla 02.05.2007 Timo Renko ( KOK. )

- - - -

 

ÄÄNESTYSJAON MUUTOS

Kokoomuksen valtuustoaloite koskee Kauhavan kaupungin äänestysaluejaon muuttamista seuraaviin pidettäviin vaaleihin mennessä siten, että vaalisalaisuus pystytään paremmin takaamaan jokaisella äänestysalueella joita tällä hetkellä on yhdeksän.

Äänestysalueiden määrä voisi esimerkiksi olla kolme, Alakylän- Keskustan- ja Ylikylän äänestysalue.

Kauhavalla 24.03.2007 Timo Renko (KOK.)

- - - -

 

KANKAANKYLÄNTIE

Kokoomuksen valtuustoaloite koskee yksityistien sekä siihen liittyvän jokisillan rakentamista välille Kankaankylä ( Ylihärmä ) – Annalanmäki ( Kauhava ).

Kyseinen yksityistien rakentaminen parantaisi huomattavasti Härmänmaan työssäkäyntialueen yhteyksiä. Rakennettavan / peruskorjattavan tien pituus olisi n. 4,2 kilometriä, josta Ylihärmän puolelle 1,2 kilometriä.

Hankkeen rahoittamiseksi tulisi selvittää uuden EU:n ohjelmistokauden rahoitusmahdollisuudet sekä mahdollisen kuntaliitoksen myötä saatavien ns. ”porkkanarahojen” hyödyntämistä kyseiseen kohteeseen.

Kauhavan kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.08.1988 pykälässä 666§ käsitellyt kyseistä asiaa ja hyväksynyt tienlinjauksen sekä suunnittelukustannusten jaon Ylihärmän kanssa. Tarvittava suunnitteluraha on kyseisessä kokouksessa päätetty varata vuoden 1989 talousarvioesitykseen. Kauhavan kaupunki on hankkinut Kauhavan puoleisen yksityistien maapohjan haltuunsa.

Ylihärmän kunnanhallitus on kokouksessaan 06.06.1991 pykälässä 190 hyväksynyt tarjouskilpailun jälkeen Kankaankylä – Annalanmäki tiesuunnitelman laatijaksi Suunnittelutoimisto kunnallistekniset ja hyväksynyt myös kustannusjaon suunnittelukuluista.

Kyseinen tiesuunnitelma on siis jo olemassa ja näin asiassa on helppo päästä alkuun.

Kauhavalla 24.03.2007 Timo Renko (KOK.)

- - - -

 

JYLHÄN JALANKULKU- JA PYÖRÄTIE

Kokoomuksen valtuustoaloite koskee jalankulku- ja pyörätien rakentamista Jylhän paikallistie n:o 17761 välille kantatie 63 – Kirkkotie.

Jalankulku- ja pyörätie tulisi rakentaa kantatie 63 ja Jylhäntien kiertoliittymän ja kevyenliikenteen alikulkukäytävän rakentamisen yhteydessä kantatieltä Kirkkotien risteykseen saakka. Jalankulku ja pyörätien pituus olisi n. 650 metriä. Kyseinen väylä yhdistäisi näin Kauppatieltä Jylhäntien risteykseen rakennettavan jalankulku- ja pyörätien ja Kirkkotien jalankulku- ja pyörätien.

Jylhän paikallistie on vilkasliikenteinen ja tiellä on runsaasti koulukeskukseen ja urheilupuistoon ja jäähalliin suuntautuvaa liikennettä ja autojen nopeudet eivät tahdo pysyä nopeusrajoitusten puitteissa.

Kauhavalla 10.04.2006 Timo Renko (KOK.)

- - - -

 

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN

Asetus haja-asutusalueen jätevesihuollon järjestämisestä ( 542/ 2003 ) tuli voimaan 1.1 2004. Asetuksen tarkoituksena on valtakunnallisen vesiensuojelun tavoiteohjelman mukainen talousjätevesien päästöjen vähentäminen ja ympäristön pilaantumisen estäminen.

Vanhojen jo olemassa olevien asuinrakennusten ja muiden laadultaan vastaavaa talousvettä tuottavien yksiköiden jätevesijärjestelmien osalta hajajätevesiasetuksen puhdistusvaatimustasot tulevat voimaan viimeistään 1.1.2014. Tänä siirtymä-aikana on vanhat haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät kunnostettava.

Valtuustoaloite koskee selvitystyötä, jolla pyrittäisiin selvittämään kaava-alueen ulkopuolella olevien kiinteistöjen keskitettyä jätevesien puhdistusta siten , että jokaisen kunnallisen jätevesiverkoston ulottumattomissa olevan kiinteistön ei tarvitsisi tehdä omaa kiinteistökohtaista ratkaisua jätevesien puhdistamiseen.

Esimerkkinä maapuhdistamon rakentamiseen saattaa olla mahdotonta kiinteistökohtaisesti sen vaatiman pinta-alan takia.

Selvitystyö saattaisi olla mahdollista toteuttaa esimerkiksi kyläyhdistysten kautta EU- projektina.

Kauhavalla 14.12.2005 Timo Renko (KOK.)

- - - -